Szukaj na tym blogu

środa, 5 marca 2014

Program - Meditation for managers

Sylabus Meditations for Managers, Erasmus – 2014. TRAINING PROGRAM
1 Lecture on the ability to create conditions for the development of talents in organizations. 2 Laughter as a method of unlocking your energy, intuition and talent. 3. Learning of acceptance and tolerance for own and others' disturbing emotions. 4 Practice of stress reduction and personal development (physical exercises, breathing and meditation practice to manage the emotions at work).

czwartek, 27 stycznia 2011

Adresy stron kodeksów etycznych dla socjologów:

ESOMAR (English): http://www.esomar.org/uploads/pdf/professional-standards/ICCESOMAR_Code_English_.pdf

(Polish) http://www.ptbrio.pl/files/Miedzynarodowy_Kodeks_Badan_Rynku_i_Badan_Spolecznych.pdf

WAPOR: http://www.unl.edu/wapor/ethics.html

czwartek, 16 września 2010

Seminarium magisterskie WSP - Pedagogika

SYLABUS PRZEDMIOTU

W WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ W ŁODZI

1. Nazwa polska przedmiotu: Seminarium magisterskie
3. Stopień studiów: drugi
4. Kierunek studiów: Pedagogika
5. Tryb studiów: niestacjonarne
6. Rok studiów i semestr: drugi rok, pierwszy semestr
7. Forma zajęć: seminarium
8. Liczba godzin: 30
9. Forma i warunki zaliczenia: referaty, części oddanej pracy
10. Liczba punktów ECTS:
11. Imię, nazwisko i stopień naukowy autora programu:
Prof. zw. dr hab. Krzysztof T. Konecki

I. Założenia i cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania naukowej pracy na poziomie magisterium. Student musi nauczyć się przygotować projekt badawczy (koncepcję badawczą) , przeprowadzić badanie empiryczne, analizować dane i napisać z nich raport badawczy w postaci pracy magisterskiej.

II. Treści programowe –
Proponowane tematy prac magisterskich w WSP, 2010r.

1. Relacje społeczne pomiędzy nauczycielami a uczniami:
- społeczne i organizacyjne uwarunkowania kultury kooperacji w szkołach podstawowych/ponadpodstawowych
- kultura organizacyjna szkół podstawowych/ponadpodstawowych (badanie wartości, norm, rytuałów, mitów i tradycji organizacyjnej).
- problematyka nauczycielskiej zemsty - http://wyborcza.pl/1,75478,8085834,Profesor_Pimko__bierze_odwet.html
2. Proces stawania się nauczycielem (rekonstrukcja i opis etapów procesu oraz jego uwarunkowań).
3. Socjalizacja wtórna uczniów w technikach (inne szkoły też są możliwe do badania).
4. Kontestujące grupy uczniowskie.
5. Przemoc wobec dzieci w rodzinie polskiej (może być na przykładzie rodzin łódzkich).
6. Problem zachowań dewiacyjnych w szkołach.
7. Społeczna działalność uczniów w szkołach. ponadpodstawowych/podstawowych.
8. Postawy nauczycieli wobec uczniów.
9. Styl życia uczniów i nauczycieli.
10. Uczestnictwo w życiu kulturalnym uczniów w szkołach łódzkich.
11. Uczestnictwo w życiu kulturalnym nauczycieli łódzkich.
12. Postawy przedsiębiorcze wśród uczniów szkół średnich.
13. Konflikty i ich rozwiązywanie w organizacjach edukacyjnych.
14. Nabywanie tożsamości ucznia.
15. Postrzeganie innego w instytucjach edukacyjnych (problematyka obcego, osób niepełnosprawnych, obcokrajowców, itp.).
16. Przemoc w szkołach podstawowych i średnich.
17. Subkultury młodzieżowe/kontrkultury młodzieżowe.
18. Postawy wobec używek u dzieci w wieku szkolnym.
19. Alkoholizm/narkomania wśród młodzieży szkolnej.
20. Wychowanie w tradycji religijnej w rodzinach łódzkich.
21. Rola tradycji rodzinnych w wychowaniu dzieci. Klasowe uwarunkowania na przykładzie rodzin łódzkich.
22. Szkoły łódzkie – główne problemy funkcjonowania i zarządzania szkołą (wywiady z dyrektorami szkół oraz przedstawicielami kuratorium na temat zarządzania szkołami prywatnymi i publicznymi).
23. Opinie o studiowaniu na wybranych kierunkach studiów w wyższych szkołach publicznych i niepublicznych (badanie kwestionariuszowe).
24. Opinie o egzaminach naturalnych wśród uczniów szkół średnich.
25. Wchodzenie do szkolnej przestrzeni i jej opuszczanie. Analiza nagrań wideo wchodzenia (wychodzenia) do/ze szkoły.
26. Przestrzenne aspekty funkcjonowania szkoły. Analiza wideo nagrań ruchu dzieci i interakcji na korytarzach i w trakcie lekcji.
27. Praca nauczyciela. Niespodzianki a rutyna działań w biurokratycznym edukacyjnym otoczeniu (możliwa analiza wideo).
28. Analiza interakcji pomiędzy uczniem i nauczycielem (analiza nagrań wideo plus etnografia zogniskowana).
29. Interakcje pomiędzy nauczycielami. Rozmowa, zmowa, utajnienie.
30. Student może sam zgłosić swój temat pracy magisterskiej.

III. Środki dydaktyczne: książki oraz artykuły, także pomoce w postaci artykułów, książek naukowych (lub podręczników) z internetu
IV. Osiągnięcia studenta (kompetencje): Student potrafi zbudować narzędzia badawcze, zbierać dane, analizować dane empiryczne oraz napisać raport naukowy z przeprowadzonych badań.

V. Literatura obowiązkowa - metodologiczna:
1. Atkinson, Paul i Martyn Hammersley (2000) Metody badań terenowych, Poznań: Zysk i spółka.
2. Krzysztof Konecki Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN, 2000
3. Silverman, David (2007) Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji. PWN.
4. Silverman, David (2008) Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: PWN.
5. Przybyłowska, Ilona (1978) Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych [w:] Przegląd Socjologiczny 30.
6. Lutyński, Jan Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2000. (rozdział dotyczący koncepcji badawczej).
7. Gruszczyński, Leszek (1999) Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych. Katowice – Uniwersytet Śląski.

Literatura uzupełniająca do studiowania socjologii wizualnej, socjologii interpretatywnej i jakościowej:

- Olechnicki, Krzysztof (2003) Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych. Warszawa: Oficyna Naukowa
- Konecki, Krzysztof T. (2005) Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej. Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom 1, no 1, 2005.
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume1/Article1.php

- Konecki, Krzysztof T. (2005) Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno - symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych. Warszawa: Scholar. 2005, szczególnie rozdział 6 oraz Aneks 1: Naturalna historia badania społecznego świata właścicieli zwierząt domowych. Teoria ugruntowana a kontekst odkrycia. Zob. http://www.scholar.com.pl/cgi-bin/scholar/zamow_1443?tpU2hhnF;;174

i inne lektury dotyczące analiz wideo znajdujące się w prywatnym archiwum prowadzącego.

Literatura uzupełniająca - socjologiczna

- Szacka, Barbara (2003) Wstęp do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa. (możliwy dostęp w internecie http://www.scribd.com/doc/7295756/Barbara-Szacka-Wstp-Do-Socjologii).
- Krzysztof T. Konecki (2010) W stronę socjologii jakościowej: badanie kultur, subkultur i światów społecznych w: Jacek Leoński i Magdalena Fiternicka-Gorzko (red) Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, Szczecin: Volumina.pl, s. 17-37.
- Inna literatura socjologiczna znajduje się także na stronie www.krzysztofkonecki.prv.pl , http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/index_pl.php


Pozostałe zasady obowiązujące na seminarium

Obowiązkowe jest wygłaszanie referatów (części pracy). Obecność na seminariach również jest obowiązkowa. Nieobecności powodują konieczność zaliczenia ich dodatkowymi referatami. By otrzymać zaliczenie:
- po pierwszym semestrze seminarium należy oddać koncepcję pracy mgr, część teoretyczną, część metodologiczną pracy oraz bibliografię i uzyskać akceptację wykonanej pracy;
- w drugim semestrze robimy badania oraz analizy danych i kończymy pracę.

Przypisy i powołania, bibliografię przygotowujemy zgodnie z zasadami obowiązującymi w WSP, informacje znajdują się na stronie na stronie internetowej Biblioteki WSP w dziale „Szkolenia online” będzie od października zamieszczony interaktywny kurs tworzenia przypisów i bibliografii. Znajdą się w nim również informacje dotyczące technicznego opracowania tekstu naukowego.

W pracy stawiamy we wstępie jej cel, może to być główna hipoteza, opis etnograficzny, stworzenie modelu teoretycznego, lub problem/y badawcze do rozwiązania. W zakończeniu pracy piszemy czy cel pracy został zrealizowany wraz z uzasadnieniami. Praca powinna składać się z co najmniej trzech rozdziałów: teoretycznego, metodologicznego i badawczo – analitycznego, oraz wstępu, zakończenia i bibliografii. Jeśli są załączniki to je również na końcu pracy zamieszczamy. Na początku pracy powinien być spis treści z podanymi stronami rozdziałów i paragrafów. Na końcu pracy powinien być spis rysunków, tabel i wykresów.
Stronę tytułową przygotowujemy wg wzorca ogólnie obowiązującego w WSP
Praca powinna liczyć 80 stron maszynopisu, format A4, p.12, odstępy 1,5, margines górny, dolny, prawy 2.5 cm, lewy na oprawę 3 cm lub 3.5 cm.

niedziela, 14 lutego 2010

Interakcje w mikrostrukturach- Sieradz, 2010

Teskty do przeczytania i przeanalizowania:
- PRZEMOC I KONFLIKTY W DOMU - http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_035_09.PDF
- OPINIE POLAKÓW O WYCHOWANIU I ROLI SZKÓŁ W PROCESIE WYCHOWAWCZYM - http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_121_09.PDF

środa, 22 października 2008

Sieradz UŁ, WTS, wykład

Studiujemy przez internet. Czytamy następujące teksty:

- Andrzej Malewski - neopozytywizm
http://qsr.webd.pl/KKonecki/publikacje/Andrzej_Malewski.pdf (dopowiadamy na pytanie - "Czym jest indywidualizm metodologiczny?"
- Problem Interakcji symbolicznej - konstruowanie jaźni
http://qsr.webd.pl/KKonecki/publikacje/Problem_interakcji_symbolicznej-Konstruowanie_Jazni.pdf
- Mucha Janusz, 2003, Herbert Blumer jako badacz „stosunków rasowych” Studia Socjologiczne 3. Artykuł dostępny na stronie http://sociology.come.to/

Sieradz UŁ, Wykład do wyboru, "Ludzie i ich zwierzęta...", mgr II rok

Studiujemy przez internet. Czytamy następujące teksty:
- K.T. Konecki (2008) "Dotyk i wymiana gestów jako element wytwarzania więzi emocjonalnej. Zastosowania socjologii wizualnej i metodologii teorii ugruntowanej w badaniu interakcji zwierząt i ludzi" http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume6/PSJ_4_1_Konecki.pdf (tekst do przeczytania na następne zajęcia - pytania kontrolne - "Jaka jest rola gestu w komunikacji?"; "Jaka jest rola dotyku/gestu w wytwarzaniu więzi społecznej?"
- Referat 'Teoria ugruntowana a kontekst odkrycia. Naturalna historia pewnego badania.', konferencja 'W kręgu socjologii interpretatywnej - zastosowanie metod jakościowych',ISiP, Uniwersytet Szczeciński,Świnoujście, 12-14.XII, 2004. http://qsr.webd.pl/KKonecki/publikacje/publikacja27.doc
- 'Prywatna prezentacja kontekstów interakcji. Analiza fotografii zwierząt domowych'. http://www.krzysztofkonecki.prv.pl/ , dział Publikacje.
- Przeprowadzając obserwację i wywiady proszę skorzystać ze strony http://aexpecto.blogspot.com/

Tatry Słowackie, Rohace, 2007

Tatry Słowackie, Rohace, 2007
KTK